• I. Bendrosios nuostatos
 1. Interneto parduotuvė yra prieinama adresu www.manovalsas.lt, priklauso bendrovei UAB „Mano valsas“, įmonės kodas 302296266, buveinės adresas Šaltkalvių g. 3, Klaipėda.
 2. Naudojantis interneto parduotuve, Kliento įrenginys ir operacinė sistema turi atitikti Techninius reikalavimus.
 1. Šios Taisyklės skirtos Klientams, kurie yra Vartotojai, kurie naudojasi Internetine parduotuve, Elektroninėmis paslaugomis arba sudaro Pirkimo sutartis .
 2. Kliento duotas sutikimas dėl taikomų Taisyklių nuostatų yra savanoriškas, tačiau būtinas Paskyrai sukurti ir (arba) Kliento Užsakymui pateikti.
 3. Informacija prieinama Internetinės parduotuvės svetainėje arba, užsakant nuotoliniu būdu, – kitomis komunikacijos priemonėmis (Taisyklių III punkto 6 dalies papunktis), tėra Pardavėjo informacija apie galimybę sudaryti sutartį, o ne pasiūlymas – pagal Civilinio kodekso nuostatas.
 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos, rašomos didžiąja raide, turi toliau nurodytą reikšmę, nebent pagal kontekstą jos aiškiai reiškia kita:
   • AKCIJOS – pagal Internetinės parduotuvės taisykles reguliuojamos ypatingos pardavimo ar paslaugų teikimo sąlygos, susijusios su nustatytu laiku galiojančiu specialiu Internetinės parduotuvės pasiūlymu, kuriuo Klientas gali pasinaudoti pagal tokius nustatytus principus kaip Kainos arba siuntimo išlaidų sumažinimas.
   • DARBO DIENA – viena diena laikotarpiu nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus įstatymų numatytas laisvas nedarbo dienas.
   • ELEKTRONINĖ PASLAUGA – pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus Pardavėjo Klientui per Internetinę parduotuvę teikiamos paslaugos, vadovaujantis Paslaugų teikimo sutarties nuostatomis. Ta apimtimi, kuria paslaugas teikia su Pardavėju bendradarbiaujantys subjektai, atitinkamos nuostatos, reguliuojančios naudojimąsi šiomis paslaugomis, yra numatytos šių subjektų taisyklėse.
   • INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Pardavėjo tvarkoma Produktų pardavimo bei Pardavėjo siūlomų paslaugų teikimo platforma, prieinama adresu www.manovalsas.lt arba Mobiliojoje programėlėje.
   • KAS – Pardavėjo Klientų aptarnavimo skyrius, kuris teikia Klientams informaciją apie Internetinės parduotuvės veiklą, Produktus, Parduotuvę, Taisykles ir aktualias Akcijas darbo dienomis nuo 11 val. iki 19 val., telefonais: (+370) 673 16766, el. paštu info@manovalsas.lt. Telefoninių pokalbių su Klientų aptarnavimo skyriumi kaina standartinė – pagal atitinkamo operatoriaus nustatytus tarifus.
   • KAINA – Eurais arba kita valiuta nurodyta atlygio bruto suma (įskaitant mokesčius), mokama Pardavėjui už Produkto nuosavybės perdavimą Klientui pagal Pardavimo sutartį. Pristatymo išlaidos į kainą neįskaičiuojamos, nebent Parduotuvės taikomose Akcijos sąlygose numatyta kitaip.
   • KLIENTAS – 1) fizinis asmuo; arba 2) veikiantis per įgaliotą asmenį juridinis asmuo; arba 3) organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuris pagal įstatymą yra kompetentingas, veiksnus. Tuo atveju, jei Klientas yra riboto veiksnumo fizinis asmuo, jis įsipareigoja gauti veiksnaus savo atstovo teisėtą sutikimą sudaryti Paslaugų teikimo sutartį / Pardavimo sutartį bei, Pardavėjui pareikalavus, pateikti tokį sutikimą.
   • KREPŠELIS – paslauga, suteikiama kiekvienam Klientui, kuris naudojasi Parduotuvės svetaine, palengvinanti atlikti vieno ar kelių Produktų pirkimą, taip pat skirta įrašyti nuolaidų, mažinančių Kainą pagal taisykles, numatytas atskirose sutartyse / Taisyklėse, kodus, rodyti atskirų Produktų ir visų Produktų bendrą Kainą (taip pat siuntimo išlaidas) bei numatomą Produktų pristatymo terminą. Klientas, išsirinkęs perkamą (us) produktą (us) ir suformavęs prekių krepšelį, sudaro su Pardavėju Pardavimo sutartį.
   • MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ – taikomoji programinė įranga, skirta Kliento išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams, kuri suteikia galimybę naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis nesinaudojant interneto naršykle.
   • NAUJIENLAIŠKIS – elektroninė paslauga, leidžianti visiems ja besinaudojantiems Klientams gauti periodinę Pardavėjo informaciją apie Produktus, Internetinę parduotuvę, naujienas ir akcijas Kliento pateiktu el. pašto adresu arba telefonu, esant aiškiam Kliento sutikimui.
   • PARDAVĖJAS – bendrovė UAB „Mano valsas“, įmonės kodas 302296266, buveinės adresas Šaltkalvių g.3, Klaipėda, įregistruota juridinių asmenų registre 2009 m. sausio 05 d., veikianti pagal bendrovės įstatus.
   • PARDAVIMO SUTARTIS – pagal Civilinio kodekso nuostatas Kliento ir Pardavėjo nuotoliniu būdu naudojantis komunikacijos priemonėmis sudaryta pardavimo sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduoda Produktus Klientui už nustatytą Kainą su galimais papildomais mokesčiais, įskaitant išlaidas už siuntimą, kurio sąlygas apibrėžia šios Taisyklės. Pardavimo sutartyje nurodomas Produktas, pagrindinės jo savybės, Kaina, siuntimo išlaidos bei kitos svarbios sąlygos. Kiekvienas Produktas yra atskiras Pardavimo sutarties objektas. Pardavėjas gali sudaryti Pardavimo sutartį su Klientu, kuris nėra Vartotojas, taip pat susitarimo pagrindu, nepaisant šiose Taisyklėse nustatytos procedūros, reikalaujant kuriai nors Pardavimo sutarties šaliai patvirtinti tą elektronine žinute ir tokį patvirtinimą elektroniniu paštu gavus.
   • PASKYRA – Elektroninė paslauga, resursų kompleksas Pardavėjo operacinėje sistemoje, pažymėtas Kliento Prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu, leidžiantis Klientui naudotis papildomomis funkcijomis / paslaugomis. Klientas prisijungia prie Paskyros naudodamas savo Prisijungimo vardą ir Slaptažodį. Klientas prisijungia prie savo Paskyros prieš tai užsiregistravęs Parduotuvės svetainėje. Paskyroje įrašoma ir saugoma informacija apie Kliento adreso duomenis Produktams siųsti, stebimas Užsakymo statusas, rodoma Užsakymų istorija.
   • PRODUKTAS – daiktas, prieinamas Interneto parduotuvėje, kuris yra Kliento ir Pardavėjo pardavimo sutarties dalykas, už kurį mokama nustatyta Kaina. Visi Internetinėje parduotuvėje siūlomi Produktai yra visiškai nauji.
   • PRISIJUNGIMO VARDAS – Kliento el. pašto adresas, nurodytas Parduotuvei paskyros kūrimo metu.
   • SLAPTAŽODIS – simbolių (raidžių ir skaičių) seka, kurią Klientas nustatė kurdamas Paskyrą, būtina Kliento prieigai prie Paskyros, autorizuoti. Klientas privalo išsaugoti Slaptažodžio konfidencialumą (neatskleisti jo tretiesiems asmenims). Slaptažodis gali būti keičiamas Paskyros nustatymuose. Pardavėjas gali suteikti Klientui galimybę nustatytu būdu atkurti pamirštą Slaptažodį.
   • TAISYKLĖS / PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS – dokumentas, nustatantis pardavimo sutarčių sudarymo sąlygas bei Klientui siūlomų Pardavėjo paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisykles. Taisyklės apibrėžia Kliento ir Pardavėjo teises ir pareigas.
   • TECHNINIAI REIKALAVIMAI – minimalūs techniniai reikalavimai, būtini ryšiui su operacine sistema, kuria naudojasi Pardavėjas, palaikyti, taip pat Paslaugų teikimo arba Padavimo sutarčiai sudaryti, yra. (1) stacionarus kompiuteris, nešiojamasis kompiuteris arba kitas multimedijos įrenginys su Interneto prieiga (mobilieji įrenginiai Mobiliosios programėlės atveju); (2) el. pašto prieiga; (3) interneto naršyklė: Mozilla Firefox – versija 17,0 ir aukštesnė arba Internet Explorer – versija 10.0 ir aukštesnė, Opera – versija 12.0 ir aukštesnė, Google Chrome – versija 23.0 ir aukštesnė, Safari – versija 5.0 ir aukštesnė; (4) rekomenduojama minimali ekrano raiška 1024×768; (5) galimybė interneto naršyklėje įrašyti slapukus arba Javascript; Pardavimo sutarties sudarymo telefonu atveju (6) Mobiliųjų įrenginių operacinės sistemos: Android – versija 4.0.3 ir aukštesnė, iOS – versija 9.0 ir aukštesnė; (7) Norėdamas sudaryti Pardavimo sutartį Klientas privalo turėti galiojantį / aktyvų el. pašto adresą, o nustatytais atvejais – klaviatūrą bei kitą nustatytąjį įrenginį, leidžiantį teisingai užpildyti elektronines formas.
   • TURINYS – teksto elementai, grafiniai arba multimedijos (pvz., informacija apie Produktus, Produktų nuotraukos, Produktų pristatymo filmai, aprašai, komentarai), įskaitant kūrinius, sukurtus pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, taip pat fizinių asmenų atvaizdai, talpinami ir platinami Pardavėjo, Pardavėjo partnerių, Kliento arba kito asmens, besinaudojančio Internetine parduotuve, sutikimu.
   • UŽSAKYMAS – Kliento valios pareiškimas, tiesiogiai išreiškiantis jo valią sudaryti Pardavimo sutartį nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinėmis komunikacijos priemonėmis, apibrėžiantis Produktus, kuriuos Klientas ketina pirkti bei pateikiantis Kliento duomenis, reikalingus Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Užsakymas, persiųstas Pardavėjui – tai Kliento pasiūlymas. Kiekvieno Produkto užsakymas bus laikomas nepriklausomu Kliento pasiūlymu Pardavimo sutarčiai sudaryti (techninė pagalba). Užsakymui gali būti suteiktas vienas numeris, o visi pasiūlymai bus realizuojami lygiagrečiai. Pardavėjo atsiųstas Užsakymo patvirtinimas yra laikomas Pardavimo sutarties sudarymo momentu.
   • VARTOTOJAS – fizinis asmuo, kuris su Pardavėju turi teisinių santykių, tiesiogiai nesusijusių su savo ūkine ar profesine veikla.
   • VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS, ĮSTATYMAS – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas.
 • II. Internetinės parduotuvės elektroninės paslaugos ir mobilioji programėlė
 1. Per Interneto parduotuvę Pardavėjas nemokamai teikia Klientui šias Elektronines paslaugas:
   • Paskyra;
   • Galimybė Klientui teikti Užsakymus bei sudaryti Pardavimo sutartis, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų;
   • Klientui jo poreikius atitinkančių reklaminio turinio pristatymas;
   • Galimybė Klientui naudotis Krepšelio paslaugomis;
   • Galimybė peržiūrėti Parduotuvės talpinamą Turinį;
   • Naujienlaiškis.
 1. Klientams, kurie susikūrė Paskyrą, Pardavėjas papildomai ir nemokamai per Internetinę parduotuvę teikia šias paslaugas:
   • Kliento sesijos palaikymą po to, kai jis prisijungia prie Paskyros (naudodamasis naršykle arba Mobiliąja programėle);
   • Kliento Užsakymų istorijos saugojimą ir rodymą Paskyroje.
 1. Naudotis Paskyra Klientas gali atlikęs šiuos veiksmus:
   • Užpildęs registracijos formą ir sutikęs su šių Taisyklių nuostatomis;
   • Spustelėjęs laukelį „Registruotis“.
 1. Registracijos formoje Klientas privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, el. pašto adresą bei slaptažodį.
 2. Paskyra teikiama nemokamai ir neribotam laikui. Klientas turi galimybę bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties pašalinti Paskyrą (atsisakyti Paskyros), siųsdamas Pardavėjui atitinkamą reikalavimą el. paštu adresu info@manovalsas.lt arba raštu adresu UAB „Mano valsas“, Šaltkalvių g.3, Klaipėda, LT-91246, Lietuva. Norint atlikti užsakymą internetinėje parduotuvėje nebūtina sukurti Paskyrą.
 3. Krepšeliu pradedama naudotis nuo to momentu, kai Klientas įdeda pirmą Produktą į Krepšelį.
 4. Krepšelis suteikiamas nemokamai ir yra vienkartinio pobūdžio. Jis uždaromas pateikus Užsakymą arba kai Klientas nebeteikia per jį Užsakymo. Krepšelis įsimena informaciją apie Kliento pasirinktus Produktus ir sesijai pasibaigus arba atsijungus, bet ne ilgiau kaip 7 dienas, tačiau Krepšelis Produktų nerezervuoja. Prisijungusių per naršyklę prie savo Paskyros Klientų Krepšelio informacija, sinchronizuojama su prisijungusių per Mobiliąją programėlę Paskyros informacija (ir atvirkščiai).
 5. Naujienlaiškio paslaugai teikti reikalingas Kliento sutikimas gauti Naujienlaiškius. Nurodykite savo elektroninio pašto adresą laukelyje „Registruotis Naujienlaiškiui gauti“, kuris matomas Internetinės parduotuvės svetainėje ir spustelėkite mygtuką „Įrašyti“. Naujienlaiškius galima gauti ir pažymėjus reikiamą langelį (angl. checkbox) kuriant Paskyrą Užsakymo teikimo metu arba pačioje Paskyroje – Naujienlaiškio paslauga pradedama teikti iš karto sukūrus Paskyrą, pateikus Užsakymą arba paspaudus mygtuką „Įrašyti“. Klientas taip pat gali pasirinkti ir pažymėti reikiamą langelį (angl. checkbox), išreiškiantį jo sutikimą gauti informaciją apie pardavimus iš bendradarbiaujančių su Pardavėju subjektų arba tvarkyti jo asmens duomenis bendradarbiaujančių su Pardavėju subjektų rinkodaros tikslais.
 6. Naujienlaiškis teikiamas nemokamai ir neribotą laiką. Klientas turi galimybę bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties atsisakyti Naujienlaiškio – tereikia paspausti reikiamą atsisakymo nuorodą, gautą elektroniniu paštu Naujienlaiškyje, arba siųsti Pardavėjui atitinkamą reikalavimą el. paštu adresu info@manovalsas.lt arba raštu adresu UAB „Mano valsas“, Šaltkalvių g.3, Klaipėda, LT-91246, Lietuva.
 7. Klientas privalo:
   • Pateikti Užsakyme arba registracijos formose, pateikiamose kuriant Paskyrą, tik teisingus, aktualius ir visus reikalaujamus Kliento duomenis;
   • Nedelsiant atnaujinti pasikeitusius ar netikslius duomenis, įskaitant asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui sudarant Paslaugų teikimo ar pardavimo sutartį, ypač tuos, kurie yra būtini tinkamai vykdyti šias sutartis; Klientas turi galimybę bet kuriuo metu keisti duomenis, nurodytus kuriant Paskyrą, naudodamasis Paskyroje pateiktomis pasirinktimis;
   • Naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis, nesukeliant problemų kitiems Klientams ar Pardavėjui;
   • Laiku sumokėti Kainą ir apmokėti kitas Kliento ir Pardavėjo sutartas išlaidas;
   • Laiku atsiimti ir apmokėti visas išlaidas už pristatytus Produktus, kai buvo pasirinktas atsiskaitymo būdas – atsiskaitymas prekių atsiėmimo metu;
   • Neteikti ir neperduoti jokio Parduotuvės Turinio, kurį draudžiama teikti ir perduoti pagal įstatymus, ypač Turinį, pažeidžiantį trečiųjų asmenų turtines, autorines teises arba jų asmeninę gerovę;
   • Atsisiųsti Mobiliąją programėlę tik iš teisėtų šaltinių, kuriuos Padavėjas nurodė 14 punkte.
 1. Skundus, susijusius su Elektroninių paslaugų ar Mobiliosios programėlės teikimu galima teikti:
   • raštu adresu UAB „Mano valsas“, Šaltkalvių g.3, Klaipėda, LT-91246, Lietuva;
   • elektroniniu būdu el. paštu info@manovalsas.lt;
 1. Rekomenduojama, kad Klientas teikdamas Skundą nurodytų: 1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su Skundo dalyku – Skundo teikimo priežastį ir atsiradimo datą; (2) Kliento reikalavimus bei (3) teikiančiojo skundą kontaktinius duomenis, kurie Pardavėjui palengvins ir pagreitins Skundo nagrinėjimą. Reikalavimai, nurodyti ankstesniame sakinyje, nepaisant siūlomo Skundų aprašymo, yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos pateiktų Skundų nagrinėjimui.
 2. Pardavėjas privalo reaguoti į skundą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo pateikimo dienos.
 3. Mobiliąją programėlę Klientas galės nemokamai atsisiųsti iš mobiliųjų programėlių parduotuvių:
   • a. Apple App Store – skirta iOS įrenginių savininkams;
   • b. Google Play – skirta Android įrenginių savininkams;
 1. Mobilioji programėlė naudoja technologiją, kurioje saugomi ir pasiekiami Kliento ID duomenys. Šie duomenys leidžia Mobiliajai programėlei veikti off-line režimu ir išsaugo neprisijungusio Kliento pageidavimus (tai apima ir prieigą prie mobiliojo įrenginio atmintinės). Mobilioji programėlė saugo esamą Kliento ID iki tol, kol Klientas prisijungia prie Mobiliosios programėlės, paleidžia kitos šalies Internetinės parduotuvės svetainę vietoje Mobiliosios programėlės arba pašalina Mobiliąją programėlę iš savo mobiliojo įrenginio.
 • III. Pardavimo sutarties sudarymo sąlygos
 1. Pagrindinės paslaugų savybės, atsižvelgiant į paslaugų teikimo dalyką bei susisiekimo su Klientu būdą, pateikiamos kiekvieno Produkto puslapyje.
 2. Pardavėjas suteikia galimybę teikti Produktų Užsakymus šiais būdais:
   • Internetinės parduotuvės svetainėje;
   • Kontaktuojant su KAS:
    • – telefonu;
    • – el. paštu;
 1. Vykdydamas teikiamų paslaugų plėtrą, Pardavėjas gali siūlyti kitokius Užsakymų pateikimo būdus nuotolinėmis komunikacijos priemonėmis, vadovaudamasis šių Taisyklių nuostatomis.
 2. Kliento ir Pardavėjo Pardavimo sutartis sudaroma Pardavėjui patvirtinus Užsakymo gavimą.
 3. Pardavėjas suteikia Klientui galimybę pateikti Užsakymą per Internetinę parduotuvę tokiu būdu:
   • Klientas papildo Krepšelį pasirinktu (-ais) Produktu (-ais), po to pereina prie Užsakymo formos;
   • Paskyrą sukūręs Klientas Užsakymo formoje patvirtina būtinų Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti duomenų aktualumą. Paskyros neturintis Vartotojas privalo savarankiškai užpildyti Užsakymo formą: nurodyti savo duomenis Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Neaktualūs arba neteisingi Kliento duomenys gali sustabdyti Sutarties vykdymą. Užsakymo formoje Klientas privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą ir pavarę, adresą (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, vietovė, šalis), el. pašto adresą, kontaktinio telefono numerį bei duomenis, susijusius su Pardavimo sutartimi: Produktas (-ai), Produkto (-ų) kiekis, rūšis, spalva ir dydis, Produkto (-ų) pristatymo vieta ir būdas, mokėjimo būdas. Jeigu Klientas nėra Vartotojas, būtina nurodyti įmonės pavadinimą bei PVM mokėtojo kodą;
   • Klientas pasirenka vieną Pardavėjo siūlomų pristatymo būdų;
   • Klientas pasirenka Kainos ir galimų Pardavimo sutarties vykdymo išlaidų, nurodytų Užsakymo formoje, mokėjimo būdą;
   • Klientas pateikia Pardavėjui Užsakymą per šiam tikslui naudojamą Internetinės parduotuvės prieigą. Tuo atveju, jei Klientas nėra sukūręs Paskyros ir anksčiau nėra pateikęs savo sutikimo dėl Taisyklių, jis privalo pareikšti savo sutikimą;
   • Klientas pateikia Užsakymą per šiam tikslui naudojamą Internetinės parduotuvės prieigą (mygtukas: „Užsakyti ir mokėti“);
   • Užsakymą teikiantis Klientas iki mygtuko „Užsakyti ir mokėti“ spustelėjimo gali savarankiškai koreguoti duomenis, nurodytus langelyje „Krepšelis“ – pridėti arba pašalinti iš Krepšelio tam tikrą poziciją;
   • Priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo būdo mokėjimui atlikti, Klientas gali būti nukreiptas į išorinio mokėjimo teikėjo puslapius.
 1. Tuo atveju, jei Pardavimo sutartis sudaroma naudojantis kitomis nuotolinėmis komunikacijos priemonėmis:
   • Pardavėjas siunčia Klientui elektroninę žinutę ir patvirtina siūlomos Pardavimo sutarties turinį;
   • Elektronine žinute Klientas persiunčia Pardavėjui Užsakymo patvirtinimą į tą elektroninį paštą, iš kurio jį gavo;
   • Jei Klientas neturi Paskyros ir anksčiau neišreiškė sutikimo dėl Taisyklių, būtina, kad jis sutiktų su Taisyklėmis.
 1. Pardavėjas, atsakydamas į gautą Užsakymą, nedelsdamas išsiunčia Klientui elektroninę žinutę, patvirtinančią Užsakymo gavimą ir Kliento pasiūlymo priėmimą arba jo atmetimą. Pardavėjas persiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 2. Po užsakymo patvirtinimo Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia Klientui elektroninę žinutę su:
   • Patvirtinimu, priimti vieną ar kelis užsakymo metu pateiktus Kliento pasiūlymus ir Pardavimo sutarties sudarymu (Kliento pateiktų pasiūlymų patvirtinimas); arba
   • Informacija apie nesugebėjimą priimti visų užsakymo metų pateiktų Kliento pasiūlymų ko priežastis gali būti išdėstyta IV punkto 4 dalyje (mokėjimo nevykdymas); arba
   • Informacija, apie kuria kalbama XI punkto 5 dalyje ir kuriai taikoma XI punkto 4 dalis (siuntos neatsiėmimas).
 1. Pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo užsakymo patvirtinimo momento, t. y. kai Klientas kreipėsi į Pardavėją su nurodytu 8 dalyje pasiūlymu. Pardavėjas išsiunčia Klientui elektroninę žinutę Pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimą Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu.
 2. Jei nėra galimybės priimti visų ar kai kurių Kliento užsakymo metu pateiktų pasiūlymų, KAS susisiekia su Klientu, tam kad:
   • Informuotų Klientą apie nesugebėjimą priimti visų Pardavimo sutartyje pateiktų pasiūlymų; arba
   • Informuotų Klientą apie galimybę priimti tik dalį Kliento pateiktų pasiūlymų. Tokiu atveju Klientas gali atšaukti visus pasiūlymus (anuliuoti užsakymą), kas nepažeidžia jo teisės atsisakyti sutarties. Kliento užsakymo anuliavimas atleidžia Pardavėją nuo prievolės jį įgyvendinti.
 1. Nesant galimybei priimti užsakymo metu pateiktų pasiūlymų, Pardavimo sutartis                        nėra sudaroma, o Pardavėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau negu per 14 dienų, privalo grąžinti Klientui jo sumokėtą mokestį netgi jei Pardavimo sutartis ir nebuvo sudaryta. VIII punkto 6 dalis taikoma atitinkamai.
 2. Nepriklausomai nuo to, Pardavėjas gali informuoti Klientą apie užsakymo būseną išsiųsdamas Klientui elektroninę žinutę nurodytu elektroninio pašto adresu arba susisiekti telefonu.
 3. Pardavėjas siekia užtikrinti visų produktų prieinamumą ir Pardavimo sutarties                     vykdymą. Kitais atvejais yra taikomi Civilinio kodekso nuostatos bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatos, kiek tokie teisės aktai pagal juose numatytas taisykles yra taikytini.
 4. Sutartis laikoma sudaryta Pardavėjui patvirtinus, kad Užsakymas priimtas vykdyti.
 5. Bendra Užsakymo vertė apima Kainą, siuntimo išlaidas bei galimas kitas Kliento pasirinktas papildomų paslaugų išlaidas. Pardavėjas gali pasirinktu laiku nustatyti minimalią Užsakymo vertę, kuriai taikomas nemokamas Produktų pristatymas. Apie bendrą Kainą, įskaitant mokesčius už užsakytą Produktą, taip pat apie pristatymo išlaidas (transportas, pašto paslaugos) bei kitas išlaidas, o kai negalima nustatyti šių mokėjimų dydžio – apie mokėjimo prievolę, Klientas yra informuojamas Užsakymo pateikimo metu arba tada, kai Klientas pareiškia valią sudaryti Pardavimo sutartį.
 6. Internetinėje parduotuvėje vykdomos Akcijos nėra sumuojamos, jeigu Akcijų nuostatos nenumato kita.
 • IV. Mokėjimo už Produktą būdai ir terminai
 1. Pardavėjas leidžia Klientui pasirinkti šiuos mokėjimo pagal Pardavimo sutartį būdus:
   • Mokėjimas grynaisiais atsiimant siuntą;
   • Mokėjimas pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą;
   • Elektroninis mokėjimas ir mokėjimas mokėjimo kortele per įgaliotas svetaines, remiantis Internetinės parduotuvės pateikta informacija;
 1. Tuo metu galimi mokėjimo būdai pateikiami Internetinės parduotuvės svetainės nuorodoje „Atsiskaitymo būdai. Pasirinkti mokėjimo būdai gali priklausyti nuo pasirinkto pristatymo būdo.
 2. Atsiskaitymai elektroniniu būdu ir mokėjimo kortele vykdomi Kliento pasirinkimu per įgaliotas svetaines.
 3. Jeigu Klientas pasirenka mokėti pavedimu, elektroniniu būdu ar mokėjimo kortele, jis privalo sumokėti už Produktą per 7 dienas nuo Pardavimo sutarties sudarymo. Praėjus šiam terminui, KAS gali susisiekti su Klientu ir pranešti apie galimybę atsiskaityti per papildomą 3 dienų terminą. Mokėjimo nevykdymas, praėjus paskirtam papildomam terminui, yra sąlyga nutraukti Pardavimo sutartį. Klientas, susisiekdamas su KAS, gali per nurodytą terminą panaikinti Užsakymą be jokių pasekmių ir tai nepažeidžia jo teisės atsisakyti sutarties.
 4. Jeigu Klientas pasirenka vykdyti mokėjimą siuntos atsiėmimo metu, jis privalo sumokėti už Produktą atsiimdamas siuntą. Atsisakymas priimti Produktą, yra sąlyga nutraukti Pardavimo sutartį. Klientas taip pat gali per nurodytą terminą anuliuoti Užsakymą be jokių pasekmių ir tai nepažeidžia jo teisės atsisakyti sutarties.
 • V. Produkto pristatymo išlaidos, būdai ir terminai
 1. Produktas pristatomas Lietuvos Respublikos teritorijoje bei į pasirinktas šalis, nurodytas Internetinės parduotuvės svetainėje.
 2. Produkto pristatymas Klientui yra mokamas, nebent Pardavimo sutartyje numatyta kitaip. Produkto pristatymo Klientui išlaidos nurodytos Internetinės parduotuvės svetainės nuorodoje „Pristatymo mokestis“ bei konkretaus Produkto puslapyje, taip pat Klientui pareiškus valią sudaryti Pardavimo sutartį. Pardavėjas leidžia Klientui pasirinkti šiuos Produkto pristatymo ir atsiėmimo būdus:
   • Paštu.
   • Per kurjerį.
   • Per savitarnos terminalą.
 1. Galimas pristatymo būdas gali priklausyti nuo Kliento pasirinkto mokėjimo būdo.
 2. Bendrą Produkto gavimo terminą (pristatymo terminą) sudaro laikas, skirtas Užsakymo paruošimui išsiųsti bei laikas, per kurį vežėjas pristato Produktą.
 3. Produktas pristatomas Klientui per 7 Darbo dienas, nebent tam tikro Produkto aprašyme arba Užsakymo teikimo metu nurodomas kitas terminas. Tuo atveju, jei perkami keli Produktai, kurių pristatymo terminai skiriasi, pristatymo terminas yra ilgiausias nurodytas terminas, tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 7 Darbo dienos.
 4. Laikas, per kurį Pardavėjas turi paruošti Užsakymą išsiųsti skaičiuojamas nuo dienos:
   • Kai visa mokėtina pinigų suma įplaukia į Pardavėjo banko sąskaitą – tuomet, kai Klientas pasirenka mokėti pavedimu, elektroniniu būdu ar mokėjimo kortele;
   • Kai sudaroma Pardavimo sutartis – tuo atveju, kai Klientas pasirenka mokėti grynaisiais atsiimant Produktą.
 1. Prie minėto laiko priskaičiuojamas tam tikro vežėjo laikas Produktui pristatyti, kuris priklauso nuo Kliento pasirinktos pristatymo formos ir yra nurodomas Internetinės svetainės nuorodoje „Užsakymo įvykdymo terminas“.
 • VI. SKUNDAI
 1. Pardavėjo atsakomybės pagrindas ir apimtis Klientui, kai parduotas Produktas turi fizinių ar teisinių (garantijos) trūkumų, yra numatyti Civilinio kodekso nuostatose.
 2. Internetinės parduotuvės siūlomi Produktai gali turėti gamintojo arba platintojo garantiją. Tokiu atveju išsamios garantijos sąlygos ir jos trukmė nurodomi garantiniame lape, kurį išduoda garantijos teikėjas ir kuris pridedamas prie Produkto.
 3. Pardavėjas privalo pateikti Klientui Produktą be trūkumų.
 4. Skundą Klientas gali pateikti šiais būdais:
   • Raštu adresu UAB „Mano valsas“, Šaltkalvių g.3, Klaipėda, LT-91246, Lietuva;
   • el. paštu info@manovalsas.lt;
 1. Jeigu parduotas Produktas turi trūkumų, Klientas gali:
   • Pateikti prašymą sumažinti kainą arba prašymą atsisakyti Pardavimo sutarties, nebent Pardavėjas nedelsdamas ir nesukeldamas nepatogumų Klientui pakeis Produktą arba pašalins trūkumą. Klientas negali atsisakyti sutarties, jeigu Produkto trūkumas yra neesminis arba tyčinis;
   • Reikalauti pašalinti trūkumą. Jei to padaryti neįmanoma, pardavėjas privalo pakeisti Produktą su trūkumu į gerą nesudarydamas nepatogumų Klientui, vadovaudamasis Civilinio kodekso nuostatomis.
 1. Klientas gali, vietoj Pardavėjo siūlymo pašalinti trūkumą, pareikalauti pakeisti Produktą geru arba vietoj Produkto keitimo pareikalauti pašalinti trūkumą, nebent Vartotojo pasirinkto reikalavimo negalima įgyvendinti arba tai reikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo siūlomu būdu. Vertinant tokias išlaidas atsižvelgiama į produkto be trūkumų vertę, nustatyto trūkumo rūšį ir reikšmę, taip pat į nepatogumus, kuriuos galėtų patirti Vartotojas, jei jo reikalavimas būtų patenkintas kitu būdu.
 2. Kliento Skundo aprašyme rekomenduojama nurodyti: 1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su Skundo dalyku, ypač trūkumo rūšį ir jo atsiradimo datą; 2) kokiu būdu reikalaujama gauti Produktą, atitinkantį Pardavimo sutarties sąlygas, arba pateikti prašymą sumažinti kainą arba prašymą atsisakyti Pardavimo sutarties bei 3) kontaktinius duomenis – tai Pardavėjui palengvins ir pagreitins Skundo nagrinėjimą. Reikalavimai nurodyti ankstesniame sakinyje, išskyrus rekomenduojamą Skundo aprašymą, yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos Skundo nagrinėjimui.
 3. Pardavėjas nedelsdamas atsižvelgia į Kliento Skundą, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo pateikimo. Jeigu Klientas reikalauja pakeisti daiktą ar pašalinti trūkumą arba pateikia prašymą sumažinti kainą ir nurodo sumą, kuria kaina turi būti sumažinta, tačiau Pardavėjas neatsižvelgė į šį reikalavimą per 14 dienų laikotarpį, laikoma, kad reikalavimas pripažintas pagrįstu.
 4. Tuo atveju, jei Kliento Skundui priimti ar Kliento teisėms, kylančioms iš garantijos, patenkinti yra būtina pristatyti Produktą Pardavėjui, Pardavėjas paprašys Kliento pristatyti Produktą Klieno sąskaita, adresu UAB „Mano valsas“, Šaltkalvių g.3, Klaipėda, LT-91246, Lietuva arba adresu nurodytu Internetinės parduotuvės svetainėje „Garantijos/Skundai“. Tačiau, jeigu dėl trūkumo rūšies, Produkto rūšies ar montavimo būdo Klientas Produkto pristatyti negali ar jam tai padaryti yra pernelyg sudėtinga, Pardavėjas paprašys Kliento suteikti galimybę apžiūrėti Produktą jo buvimo vietoje, prieš tai suderinus terminą.
 • VII. Neteisminiai Skundų ir piniginių reikalavimų nagrinėjimo būdai
 1. Neteisminiai Skundų ir piniginių reikalavimų nagrinėjimo būdai taikomi savanoriškai.
 2. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. paštas tarnyba@vvtat.lt. Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Europos vartotojų centrą, adresas: Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius, Lietuva; Telefonas: (8 5) 2650368; Faksas: (8 5) 2623123; El. paštas: info@ecc.lt, interneto svetainės adresas http://www.ecc.lt/lt/.
 3. Pardavėjas šiose Taisyklėse bei savo interneto svetainėje pateikia elektroninę prieigą prie ODR platformos http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma – tai informacijos apie ginčų, kylančių tarp verslininkų ir vartotojų, sprendimo ne teismo tvarka būdus šaltinis.
 • VIII. Teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes
 1. Vartotojas, kuris sudarė sutartį nuotoliniu būdu, gali jos atsisakyti per 14 dienų laikotarpį nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų piniginių išlaidų, nei numatytos įstatyme. Siekiant atitikti minėtą terminą, pakanka iki termino pabaigos pateikti Pardavėjui pareiškimą, kuriame Klientas informuoja apie pardavimo sutarties atsisakymą. Apie sutarties atsisakymą turėtų būti pranešama aiškiu pareiškimu. Tam, kad nebūtų praleistas terminas, užtenka pranešimą išsiųsti iki termino pabaigos. Minėtas pareiškimas gali būti pateiktas šiais būdais:
   • Raštu adresu UAB „Mano valsas“, Šaltkalvių g.3, Klaipėda, LT-91246, Lietuva;
   • el. paštu info@manovalsas.lt
   • Užpildant atsisakymo formą, kuri yra šių Taisyklių priedas Nr. 1
 1. Vartotojas gali pasinaudoti atsisakymo formos pavyzdžiu, tačiau tai nėra privaloma.
 2. Atsisakymo nuo Pardavimo sutarties termino eiga prasideda nuo dienos, kai Vartotojas ar jo nurodytas trečias asmuo, kitas, nei vežėjas, perėmė Produktą, o tais atvejais, kai:
   • Pardavimo sutartis apima daug Produktų, kurie tiekiami atskirai, partijomis ar dalimis – nuo paskutinio Produkto, jų partijos ar dalies perėmimo dienos, arba
   • Pardavimo sutartimis Produktai tiekiami reguliariai per nustatytą laiką – nuo pirmojo Produkto perėmimo dienos;
   • Sudaromos kitokios sutartys – nuo sutarties sudarymo dienos.
 1. Jeigu atsisakoma nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, laikoma, kad sutartis buvo nesudaryta.
 2. Pardavėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo-gavimo dienos, grąžinti Vartotojui visas sumokėtas sumas už prekes,  neįskaitant Produkto pristatymo išlaidų. Pinigai už prekių siuntimo ir grąžinimo išlaidas nėra grąžinami.
 3. Pardavėjas grąžina sumokėtas sumas taikydamas tokį pat mokėjimo būdą, kokį taikė Vartotojas, nebent Vartotojas sutiko, kad jam pinigai būtų grąžinti kitu būdu. Bet kuriuo atveju Vartotojas neturės mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.  
 4. Vartotojas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pardavimo                sutarties atsisakymo dienos, grąžinti Pardavėjui Produktą arba perduoti jį Pardavėjo įgaliotam asmeniui, nebent Pardavėjas pasiūlė, kad pats atsiims Produktą. Terminui nepraleisti pakanka išsiųsti Produktą iki termino pabaigos. Vartotojas gali grąžinti Produktą adresu adresu UAB „Mano valsas“, Šaltkalvių g.3, Klaipėda, LT-91246, Lietuva arba adresu nurodytu Internetinės parduotuvės svetainėje „Prekių grąžinimas“. Prašome pateikti Produkto pirkimo įrodymą.
 5. Vartotojas yra atsakingas už Produkto vertės sumažėjimą dėl netinkamo naudojimosi juo.
 6. Vartotojui tenka tik tiesioginės Produkto grąžinimo išlaidos.
 7. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:1) paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; 2) sutartims, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų sutarties atsisakymo laikotarpiu; 3) sutartims dėl pagal specialius Vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Vartotojo asmeninėms reikmėms; 4) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; 5) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios dėl išpakavimo yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; 6) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais; 7) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
 8. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais.
 9. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
 10. Licencija
 11. Išskirtinės teisės į Turinį, pateikiamą / skelbiamą Pardavėjo ar jo partnerių Internetinėje parduotuvėje, ypač autorinės teisės, Internetinės parduotuvės pavadinimas (prekių ženklas), jo sudėtyje esantys grafikos elementai, programinė įranga (tame tarpe Mobilioji programėlė) bei duomenų bazių teisės yra saugomos ir priklauso Pardavėjui ar subjektams, su kuriais Pardavėjas sudarė atitinkamas sutartis. Klientas turi teisę naudotis minėtu Turiniu (tame tarpe Mobiliąja programėle) nemokamai, taip pat naudotis Turiniu, skelbiamu pagal įstatymų nuostatas ir jau išplatintu kitų Klientų Internetinės parduotuvės ribose, tačiau tik asmeniniam vartojimui ir tik teisingo naudojimosi Internetine parduotuve tikslu. Naudoti Turinį (tame tarpe Mobiliąją programėlę) kitaip leidžiama tik gavus rašytinį aiškų, išankstinį įgalioto subjekto sutikimą.
 12. Klientas, skelbdamas Internetinėje parduotuvėje (arba Mobiliojoje programėlėje) kokį nors Turinį, tai yra grafiką, komentarus, nuomonę ar pasisakymus Paskyroje arba kitoje Internetinės parduotuvės vietoje, suteikia Pardavėjui neišimtinę, nemokamą licenciją naudoti, įrašyti kompiuterio atmintyje, keisti, šalinti, papildyti, viešinti, rodyti, dauginti ir platinti (ypač Internete) šį Turinį viso pasaulio teritorijoje. Ši teisė apima įgaliojimą teikti sublicencijas pagal Pardavimo sutarties ar Paslaugų teikimo sutarties sąlygas, taip pat leidimą savarankiškai ar pasitelkiant trečiuosius subjektus įgyvendinti gretutines teises apdorojant, pritaikant, verčiant kūrinį, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis. Ta apimtimi, kuria Klientas negali teikti licencijų, apie kurias kalbama šiame punkte, Klientas įsipareigoja gauti Pardavėjui tokias reikiamas licencijas.
 13. Mobiliosios programėlės įdiegimo į Kliento mobilųjį įrenginį momentu, Pardavėjas suteikia Klientui neišimtinę licenciją naudoti Mobiliąja programėlę, įskaitant jos kopijavimą išskirtinai instaliavimo ir paleidimo mobiliajame įrenginyje tikslu Klientas gali įdiegti Mobiliąją programėlę bet kuriame savo mobiliajame įrenginyje, kurių skaičius nėra ribojamas, tačiau viename mobiliajame įrenginyje gali būti įdiegta tik viena Mobilioji programėlė.
 14. Klientas neturi teisės atlikti jokių Mobiliosios programėlės pakeitimų, (pvz. išversti tekstą, pakeisti išdėstymą), įskaitant jos QR kodą, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia įstatymai. Klientas neturi teisės naudoti Mobiliąją programėlę pajamų gavimo tikslais.
 • X. Asmens duomenų apsauga
 1. Kliento asmens duomenis Pardavėjas tvarko kaip duomenų valdytojas.
 2. Klientas asmens duomenis teikia savanoriškai, tačiau jie yra būtini Paskyrai sukurti, Elektroninėmis paslaugomis naudotis ar Pardavimo sutarčiai sudaryti.
 3. Pardavėjas taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
 4. Klientas turi galimybę prisijungti prie savo paskyros bei teisę tvarkyti, keisti ir ištrinti savo asmens duomenis. Asmens duomenys gali būti taisomi arba šalinami Klientui prisijungus prie savo Paskyros, tačiau tuo atveju, kai Klientas nėra registruotas Vartotojas, jis gali keisti arba šalinti savo duomenis siųsdamas atitinkamą reikalavimą Pardavėjui, kartu pateikdamas savo tapatybę pagrindžiančių dokumentų kopiją.
 5. Kliento asmens duomenys gali būti tvarkomi Pardavimo sutarties vykdymo tikslu, teisingo teikiamų elektroninių paslaugų įvykdymo tikslu bei Kliento informavimo apie Pardavėjo siūlomus panašius produktus ir teikiamas paslaugas tikslu.
 • XI. Paslaugų teikimo sutarties nutraukimas bei Taisyklių keitimas
 1. Pardavėjas gali bet kuriuo metu nutraukti Paslaugų teikimo sutartį arba Licencinę sutartį (Taisyklių IX punktas), prieš mėnesį informavęs apie tai Klientą, jei atsiranda toliau nurodyta svarbi priežastis (sąrašas ribojamas):
   • Pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys Pardavėjo paslaugų teikimą elektroniniu būdu, turintys įtakos abipusėms teisėms ir įsipareigojimams, numatytiems Kliento ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje, arba pasikeitė šių teisės aktų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, kompetentingų įstaigų ar institucijų sprendimų, rekomendacijų ar nurodymų;
   • Dėl techninių ir technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas (ypač dėl šiose Taisyklėse nurodytų technologinių sprendimų atnaujinimo);
   • Dėl naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų iki šiol buvusių Taisyklių nuostatų, pasikeitė paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.
 1. Pardavėjas savo pareiškimą dėl Sutarties nutraukimo siunčia el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė Paskyros kūrimo ar Užsakymo pateikimo metu. Tais atvejai, kai Pradavėjas neturi Kliento el. pašto adreso informavimas vyksta per per Mobiliąją programėlę.
 2. Pardavėjas gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį arba Licencinę sutartį (Taisyklių IX punktas) prieš septynias dienas, informuodamas apie tai Klientą, ir (arba) nesuteikti jam teisės toliau naudotis Internetine parduotuve (tame tarpe ir Mobiliaja programėle) bei teikti Užsakymus, taip pat gali apriboti jo prieigą prie dalies ar viso Turinio dėl rimtų priežasčių, t. y. tuo atveju, jei Klientas šiurkščiai pažeidė šių Taisyklių nuostatas – jeigu Klientas pažeidžia Taisyklių II punkto 10 dalies nuostatas.
 3. Tais atvejais, kai Klientas pažeidžia Taisyklių II punkto 10 dalies nuostatas Pardavėjas, norėdamas išvengti tolesnės žalos, gali nepriimti Kliento pasiūlymo dėl jo pasirinkto mokėjimo ar pristatymo būdo. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, kokius duomenis Klientas nurodo Užsakymo pateikimo metu.
 4. Tuo atveju, kai Klientas pateikia naują Užsakymą ir pasirenka naują mokėjimo ar pristatymo būdą, kuriems taikoma šio punkto 4 dalis, Pardavėjas elektroniniu laišku susisiekia su Klientu, pranešdamas apie Taisyklių pažeidimą ir mokėjimo ar pristatymo būdo atšaukimą, kartu nurodydamas alternatyvų mokėjimą ar pristatymo būdą. Atitinkamai taikoma taisyklių IV punkto 4 dalies nuostata.
 5. Klientas, kuriam taikoma šio punkto 3 dalyje numatyta nuostata, gali naudotis Internetine parduotuve arba rinktis atsiskaitymo ar pristatymo būdą prieš tai iš anksto susisiekęs su Pardavėju (per KAS) ir gavęs Pardavėjo sutikimą toliau naudotis Internetine parduotuve.
 6. Taisyklės bei Taisyklių priedai yra sutarties pavyzdys pagal Civilinio kodekso reikalavimus.
 7. Pardavėjas gali keisti šias Taisykles (išskyrus XII punktą, kuris yra skirtas Klientams, kurie nėra Vartotojai, ir gali keistis bet kuriuo metu remiantis galiojančiais teisės aktais), jei iškyla bent viena toliau nurodyta svarbi priežastis (sąrašas išsamus):
   • Pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys Pardavėjo paslaugų teikimą elektroniniu būdu, turintys įtakos abipusėms teisėms ir įsipareigojimams, numatytiems Kliento ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje, arba pasikeitė šių teisės aktų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, kompetentingų įstaigų ar institucijų sprendimų, rekomendacijų ar nurodymų;
   • Dėl techninių ir technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas (ypač dėl šiose Taisyklėse nurodytų technologinių sprendimų atnaujinimo);
   • Dėl naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų iki šiol buvusių Taisyklių nuostatų, pasikeitė paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.
 1. Pakeitus Taisyklių nuostatas, Pardavėjas Internetinės parduotuvės svetainėje paskelbs vientisą pakeistų Taisyklių tekstą bei informuos apie tai žinute, siunčiama į Kliento nurodytą Paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu el. pašto adresą ir tai bus laikoma tinkamu informavimu apie pakeitimus.
 2. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po 14 dienų nuo informacijos apie pakeitimus išsiuntimo dienos. Klientai, kurie sudarė Paslaugų teikimo sutartį, t. y sukūrė Paskyrą, turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį per 14 dienų nuo informacijos apie Taisyklių pakeitimus gavimo dienos. Taisyklių keitimas neturi įtakos Kliento ir Pardavėjo Paslaugų teikimo sutartims, sudarytoms iki Taisyklių nuostatų pakeitimo.

XII. Nuostatos, susijusios su Klientais, kurie nėra Vartotojai

 1. Šio Taisyklių punkto nuostatos yra skirtos tik Klientams, kurie nėra Vartotojai.
 2. Pardavėjas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Klientu, kuris nėra Vartotojas, per 14 dienų nuo jos sudarymo dienos. Šiuo atveju Paslaugų teikimo sutartis gali būti nutraukta nenurodant priežasties ir nesuteikiant Klientui, kuris nėra Vartotojas, teisės teikti kokius nors reikalavimus Pardavėjui.
 3. Klientų, kurie nėra Vartotojai, atveju, Pardavėjas turi teisę apriboti mokėjimo būdus bei pareikalauti, kad būtų sumokėta avansu visa arba dalis kainos, nepriklausomai nuo jo pasirinkto mokėjimo būdo bei Pardavimo sutarties sudarymo fakto.
 4. Nuo Produkto perdavimo vežėjui momento, Klientui, kuris nėra Vartotojas, perkeliama su Produktu susijusi nauda ir našta bei grėsmė už atsitiktinį Produkto praradimą ar sugadinimą. Nuo Produkto perdavimo vežėjui momento Pardavėjas neatsako už Produkto praradimą, gedimą taip pat už siuntos vėlavimą.
 5. Teisės aktų leidžiama apimtimi Pardavėjo garantinė atsakomybė už Produktą Kliento, kuris nėra Vartotojas, atžvilgiu negalioja.
 6. Klientų, kurie nėra Vartotojai, atveju, Paslaugų teikimo sutartį arba Licencinę sutartį (Taisyklių IX punktas) Pardavėjas gali nutraukti ir nenurodydamas priežasčių. Toks pranešimas įsigalios iš karto nepriklausomai nuo to kokia forma buvo atsiųstas Klientui.
 7. Nei Pardavėjas, nei jo darbuotojai ar įgalioti atstovai neatsako Klientui, jo subrangovams, darbuotojams, įgaliotiems asmenims už bet kokią žalą, įskaitant pelno netekimą, nebent žala buvo tyčinė.
 8. Kiekvienu atveju, kai nustatoma Pardavėjo, jo darbuotojų, įgaliotų atstovų atsakomybė, ši atsakomybė Kliento, kuris nėra Vartotojas, atžvilgiu, nepaisant jos teisinio pagrindo, yra apribota – tiek pavienio reikalavimo atveju, tiek ir reikalavimų sumos – iki sumokėtos Kainos dydžio bei pristatymo išlaidų pagal paskutinę Pardavimo sutartį, tačiau ne daugiau kaip iki 250 eurų sumos.
 9. Visi ginčai, kilę tarp Pardavėjo ir Kliento, kuris nėra Vartotojas, sprendžiami atitinkamame teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą.
 10. Klientų, kurie nėra Vartotojai, atžvilgiu Pardavėjas gali keisti Taisyklių nuostatas bet kuriuo metu vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.
 • XIII. Baigiamosios nuostatos
 1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2018-05-01
 2. Sutartys su Pardavėju sudaromos lietuvių kalba.
 3. Esminės sudaromos Paslaugų teikimo sutarties nuostatos įtvirtinamos, užtikrinamos, pateikiamos bei patvirtinamos Klientui siunčiant žinutę el. paštu su pateikto Užsakymo patvirtinimu bei pridedant prie Produkto siuntos Užsakymo specifikaciją ir fiskalinį pirkimo patvirtinimą (PVM sąskaitą faktūrą). Pardavimo sutarties turinys papildomai saugomas Internetinės parduotuvės informacinėje sistemoje.
 4. Pardavėjas užtikrina technines ir organizacines priemones, atitinkančias teikiamų pagal Pardavimo sutartį paslaugų pavojaus lygį. Elektroninių paslaugų naudojimas yra susijęs su tam tikrais pavojais internetinėje erdvėje, konkrečios rizikos gali būti tokios kaip perduodamų duomenų praradimas, paskleidimas ar neteisėtas perėmimas.
 5. Taisyklių turinys yra prieinamas Klientui nemokamai šiuo adresu internete www.manovalsas.lt, kur Klientai bet kuriuo metu gali su juo susipažinti, peržiūrėti, ar spausdinti. Taip pat taisykles galima pasiekti ir per Mobiliąją programėlę.
 6. Pardavėjas informuoja, kad naudojimasis Internetine parduotuve per naršyklę arba Mobiliąją programėlę, taip pat Užsakymo pateikimas bei telefoniniai pokalbiai su KAS gali lemti didesnes naudojimosi internetu išlaidas (mokestis už duomenų siuntimą) arba pokalbių telefonu išlaidas pagal paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis naudojasi Klientas, tarifus.
 7. Šiose Taisyklėse neaptartų klausimų atveju taikomos Lietuvos įstatymų nuostatos, įskaitant: Civilinio kodekso nuostatos, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatos bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatos, kiek tokie teisės aktai pagal juose numatytas taisykles yra taikytini.
 8. Vadovaudamasis Lietuvos teisės aktais, pagal šias Taisykles Klientas nepraranda apsaugos, suteikiamos jam vadovaujantis nuostatomis, kurių teisiškai negalima nepaisyti sudarant Pardavėjo ir Kliento sutartį ir kurios būtų taikomos nesant pasirinkimo.
Kraunama…
 • Krepšelyje nėra produktų.